Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzeg 2009 rok

 

 

 

Numer zarządzenia

Zarządzenie z dnia

Zarządzenie w sprawie

 

1

2 stycznia 2009

w sprawie powołania Komisji w celu oceny wystroju budynków użyteczności publicznej zgłoszonych do konkursu "Na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej"

 

2

13 stycznia 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

3

19 stycznia 2009

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Tarnobrzeg w 2009 roku

 

4

30 stycznia 2009

w sprawie przekazania darowizny drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie

 

6

30 stycznia 2009

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2008 r.

 

7

2 lutego 2009

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy  ulicy Wyspiańskiego 18

 

8

11 lutego 2009

w sprawie warunków i zasad przyznawania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego" dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających w formie stowarzyszenia

 

9

11 lutego 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

10

11 lutego 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

11

11 lutego 2009

 w sprawie powołania zespołu ds. analizy kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

12

12 lutego 2009

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2009

 

13

13 lutego 2009

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17 w roku 2009

 

14

13 lutego 2009

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 w roku 2009

 

15

16 lutego 2009

w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2009 rok

 

16

18 lutego 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, niezabudowanej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 29 stanowiącej własności Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

17

18 lutego 2009

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego p.k."MISJA"

 

17a

18 lutego 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

18

20 lutego 2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009

 

19

20 lutego 2009

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz forum kształcenia i specjalności na które może być przeznaczone dofinansowanie

 

20

20 lutego 2009

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok

 

21

2 marca 2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu i zasadności usunięcia drzew i krzewów

 

22

2 marca 2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia sprzedaży dla przeprowadzenia sprzedaży drewna stanowiącego własność gminy

 

23

2 marca 2009

w sprawie przekazania darowizny drewna miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie

 

24

2 marca 2009

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dniu 11 lutego 2009 r

 

25

4 marca 2009

w sprawie nadania regulaminu Komisji Przetargowej

 

26

4 marca 2009

w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 

27

5 marca 2009

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

 

28

18 marca 2009

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

 

29

19 marca 2009

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2009

 

30

23 marca 2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne

 

31

31 marca 2009

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok

 

32

31 marca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

33

31 marca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

34

7 kwietnia 2009

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Tarnobrzeg miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

35

7 kwietnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

36

7 kwietnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

37

16 kwietnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

38

16 kwietnia 2009

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie

 

40

30 kwietnia 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

41

30 kwietnia 2009

w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejsza rabatę przybalkonową, najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród przy firmie na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2009

 

42

30 kwietnia 2009

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Wzorowy Rodzinny Ogród Działkowy na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2009"

 

43

30 kwietnia 2009

w sprawie przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 18, Zespół Szkół im Ks. St. Stasica w Tarnobrzegu

 

44

30 kwietnia 2009

w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

 

45

30 kwietnia 2009

w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

 

46

5 maja 2009

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Tarnobrzeg

 

47

5 maja2009

w sprawie nadania tytułu Zasłużony Tarnobrzeżanin

 

48

5 maja 2009

w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 67 z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie

 

49

5 maja 2009

w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja 11 z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie

 

50

5 maja 2009

w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych połozonych w Tarnobrzegu przy ul. Targowej 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie

 

51

11 maja 2009

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy  ulicy Mickiewicza 5A

 

52

11 maja 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

53

11 maja 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

54

11 maja 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

55

11 maja 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

56

18 maja 2009

w sprawie powołania w obszarze miasta Tarnobrzeg Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

 

57

18 maja 2009

w sprawie nadania tytułu Zasłużony Tarnobrzeżanin

 

58

21 maja 2009

w sprawie określania procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg

 

59

21 maja 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

60

21 maja 2009

w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu oś. Wielowieś przy ul. Szklanej stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 

61

22 maja 2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu

 

62

22 maja 2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. St. Stasica przy ul. Kopernika 1 w Tarnobrzegu

 

63

22 maja 2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu

 

64

27 maja 2009

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok

 

65

27 maja 2009

w sprawie upoważnienia do wykonywania zmian w budżecie na rok 2009 rok

 

66

27 maja 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

67

27 maja 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

68

3 czerwca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

69

3 czerwca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

70

5 czerwca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

71

5 czerwca 2009

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w I klasie gimnazjum

 

72

5 czerwca 2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych środków trwałych Miasta Tarnobrzeg

 

73

9 czerwca 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

74

9 czerwca 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów

 

76

25 czerwca 2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 34

 

77

25 czerwca 2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 34

 

78

25 czerwca 2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu ul. Targowa 4

 

79

26 czerwca 2008

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - środków trwałych Miasta Tarnobrzeg

 

80

27 czerwca 2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 20

 

81

30 czerwca 2009

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. St. Stasica w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 1

 

82

30 czerwca 2009

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. St. Jachowicza przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu

 

83

30 czerwca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

84

30 czerwca 2009

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu

 

85

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Michała Szymczaka- nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

86

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Jolanty Krakowiak - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

87

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Karoliny Urbaniak - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

88

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Oksany Siletska- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół ponadgimnazialnych Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

89

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Grębowie - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

90

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Ewy Zwierzyńskiej - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

91

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Roberta Grzywacz - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

92

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Beaty Śnieżek - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 3  w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

93

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Anny Wicher - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

94

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Ewy Ramus-Salame - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

95

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Bogusławy Serwan - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 2 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

96

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Moniki Wiącek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

97

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Moniki Zasuwy - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

98

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Krzysztofa Kaczmarka - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

99

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Zbigniewa Jabłońskiego - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

100

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Justyny Uchańskiej-Stasiak - nauczyciela kontraktowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

101

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Tomasza Żaka - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

102

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Monika Kazimierskiej-Partyka  - nauczyciela kontraktowego Gimazium Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

103

30 czerwca 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Lucyny Urbaniak - nauczyciela kontraktowego Przedszkola Intergracyjnego Nr 9  w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

104

8 lipca 2009

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 4

 

105

8 lipca 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec

 

106

16 lipca 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

107

22 lipca 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

108

30 lipca 2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. analizy kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

109

4 sierpnia 2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009

 

110

10 sierpnia 2009

w sprawie przekazania darowizny drewna Osiedlowemu Klubowi Sportowemu "Iskra" w Sobowie

 

111

15 sierpnia 2009

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Tarnobrzeg w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

112

17 sierpnia 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza

 

113

17 sierpnia 2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

114

17 sierpnia 2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

115

17 sierpnia 2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

116

28 sierpnia 2009

w sprawie przekazania darowizny drewna miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie

 

117

31 sierpnia 2009

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

 

118

31 sierpnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

119

31 sierpnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

120

31 sierpnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

121

31 sierpnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

122

14 września 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

123

14 września 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

124

14 września 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

125

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 10

 

126

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu oś. Wielowieś przy ul. Górki stanowiącej własności Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

127

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu os. Ocice przy ul. Ocickiej stanowiącej własności Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

128

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu os. Mokrzyszów przy ul Zamkowej stanowiącej własności Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

129

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 65 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

 

130

14 września 2009

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Waryńskiego

 

131

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu.

 

132

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

133

14 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu

 

134

23 września 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

135

23 września 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

136

23 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych Państwa Bogusławy i Józefa Dzwonnik i Państwa Elżbiety i Władysława Lenart

 

137

23 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 65 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

 

138

23 września 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności nieruchomości  na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

139

24 września 2009

w sprawie przekazania darowizny drewna Osiedlowemu Klubowi sportowemu "Mokrzyszów"

 

140

30 września 2009

w sprawie powołania Komisji d.s. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tarnobrzeg dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu

 

141

5 października 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

142

7 października 2009

w sprawie przekazania darowizny drewna Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Wisła" im. Alfreda Freyera

 

143

12 października 2009

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych środków trwałych Miasta Tarnobrzeg

 

144

12 października 2009

w sprawie powołania Zespołów d.s. wyceny środków trwałych ujawnionych w czasie inwentaryzacji

 

145

19 października 2009

w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu oś. Wielowieś przy ul. Wiosennej  stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 

146

19 października 2009

w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu oś. Wielowieś przy ul. Ogródek stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 

147

22 października 2009

w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

148

29 października 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

149

29 października 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

150

29 października 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

151

29 października 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

152

28 października 2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Tarnobrzeg

 

153

9 listopada 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dagmary Kilias - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

154

9 listopada 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Kantorowicz - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

155

9 listopada 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kingi Bezdzietnej  - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

156

10 listopada 2009

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnobrzeg

 

157

12 listopada 2009

w sprawie ustalenia terminu trwania prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Tarnobrzegu

 

158

16 listopada 2009

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

 

159

12 listopada 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów

 

160

12 listopada 2009

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 18

 

161

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

162

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

163

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

164

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

165

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

166

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

167

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

168

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

169

20 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

170

20 listopada 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności nieruchomości na rzecz Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

 

171

20 listopada 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności nieruchomości na rzecz Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

 

172

23 listopada 2009

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie o udzielenie dotacji na Fundusz Rozwoju rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2010 roku zadania publicznego "Incesty

 

173

23 listopada 2009

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie ulic: Aleja Warszawska, Bat

 

174

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

175

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

176

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

177

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

178

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

179

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

180

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

181

30 listopada 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

182

30 listopada 2009

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Tarnobrzeg

 

183

30 listopada 2009

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu

 

184

30 listopada 2009

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu

 

185

7 grudnia 2009

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 28

 

186

14 grudnia 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów

 

187

14 grudnia 2009

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów

 

188

14 grudnia 2009

w sprawie przyjęcia wniosku do realizacji i przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowego Zarządowi Podkarpackiemu w Rzeszowie  dotacji na Fundusz Rozwoju rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2010 roku zadania publicznego "Inwestycje i

 

189

14 grudnia 2009

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dniu 20 listopada 2009 r.

 

190

15 grudnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

191

15 grudnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

192

23 grudnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

193

23 grudnia 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Grębowiec - nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 

194

23 grudnia 2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Polek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 

195

29 grudnia 2009

w sprawie powołania Komisji w celu oceny wystroju budynków użyteczności publicznej zgłoszonych do konkursu "Na najładniejszy wystrój świąteczny"

 

196

31 grudnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

197

31 grudnia 2009

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok