Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzeg 2010 rok

 

 

 

Numer zarzadzenia

Zarządzenia z dnia

Zarzadzenie w sprawie

 

1

7 stycznia 2010

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznane dofinansowanie.

 

2

7 stycznia 2010

w sprawie przekazania darowizny drewna Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gertrudy i Michała ul. Pietraka 46, 39-400 Tarnobrzeg.

 

3

7stycznia 2010

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok.

 

4

15 stycznia 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tarnobrzegu

 

5

15 stycznia 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych  w Tarnobrzegu.

 

5a

20 stycznia 2010

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin.

 

5b

20 stycznia 2010

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II".

 

6

27 stycznia 2010

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul . Słoneczna 17 w roku 2010.

 

7

27 stycznia 2010

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2010.

 

8

27 stycznia 2010

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2010.

 

9

27 stycznia 2010

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Palcówce Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 w roku 2010.

 

10

1 lutego 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2010.

 

11

3 lutego 2010

w sprawie ustalenia cen nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatkowskiego i ul 1-go Maja.

 

12

3 lutego 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonych  w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 18.

 

13

3 lutego 2010

w sprawie ustalenia terminu trwania prawa wieczystego użtkowaina gruntu położonego w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 18.

 

14

3 lutego 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonych w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 6.

 

15

3 lutego 2010

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Tarnobrzeg w roku 2010.

 

16

3 lutego 2010

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dniu 15 stycznia 2010.

 

17

5 lutego 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010.

 

17a

10 lutego 2010

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2010 r.

 

18

11 lutego 2010

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr.2/10 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 7 stycznia 2010 r.

 

19

17 lutego 2010

w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie

 

20

18 lutego 2010

w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega na 2010 rok.

 

21

3 marca 2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

22

3 marca 2010

w sprawie przekazania darowizny na rzecz Osiedlowego Klubu Sportowego "Wielowieś" w Tarnobrzegu.

 

23

3 marca 2010

w sprawie podjęcia działań mających na celu usuniecie skutków zagrożenia powodziowego na terenie osiedla Sobów miasta Tarnobrzeg

 

24

10 marca 2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnobrzegu za rok 2009

 

25

10 marca 2010

w sprawie przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

 

26

18 marca 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Firmy Handlowo-Usługowej  "Marel".

 

27

18 marca 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 6.

 

28

18 marca 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości połozonych w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 1.

 

29

18 marca 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 10.

 

30

18 marca 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu.

 

31

19 marca 2010

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania wykonania budżetu za 2009 rok.

 

32

26 marca 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Nagnajów.

 

33

31 marca 2010

w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega na 2010 rok.

 

34

31 marca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

 

35

31 marca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

 

36

31 marca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

 

37

31 marca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

 

38

31 marca 2010

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

39

6 kwietnia 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 przy ul. Dekutowskiego 17 w Tarnobrzegu

 

40

6 kwietnia 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 86 w Tarnobrzegu

 

41

6 kwietnia 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopernika 5 w Tarnobrzegu

 

43

8 kwietnia 2010

w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie

 

44

14 kwietnia 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej.

 

45

14 kwietnia 2010

zmieniające Zarządzenie Nr 73/04 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 25.05.2004 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg oraz w jednostkach organizacyjnych miasta Tarnobrzeg

 

46

26 kwietnia 2010

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych Miasta Tarnobrzeg

 

47

27 kwietnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

48

29 kwietnia 2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000 zł. W Banku PeKaO S.A. I Oddział Tarnobrzeg

 

49

29 kwietnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

50

29 kwietnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

51

29 kwietnia 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ewy Garbroś-Kołek nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

52

11 maja 2010

w sprawie nadania tytułu zasłużony Tarnobrzeżanin.

 

53

18 maja 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

54

18 maja 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Machów

 

55

18 maja 2010

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

56

14 maja 2010

 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

57

14 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

58

21 maja 2010

w sprawie powołania miejskiej Komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej.

 

58a

21 maja 2010

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych, w wyniku powodzi na terenie gminy Tarnobrzeg.

 

59

27 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

60

27 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

61

27 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

62

27 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

63

28 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

64

31 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

65

31 maja 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

66

7 czerwca 2010

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Miesicie Tarnobrzeg w wyborach Prezydenckich RP

 

67

8 czerwca 2010

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Wzorowy Rodzinny Ogród Działkowy na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2010.

 

68

9 czerwca 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

 

69

11 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejsza rabatę przyblokową, najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród przy firmie na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2010.

 

70

11 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzeg o włączenie materiałów archiwalnych z powiatowego zasobu geodezyjnego

 

71

14 czerwca 2010

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. por. Józefa Sarny przy ul. Dekutowskiego 17 w Tarnobrzegu

 

72

14 czerwca 2010

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 86 w Tarnobrzegu

 

73

14 czerwca 2010

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 5

 

74

15 czerwca 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

75

15 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

76

15 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

77

15 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

78

15 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

79

16 czerwca 2010

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2010/2011

 

80

22 czerwca 2010

w sprawie powołanie Gminnego Biura Spisowego w Tarnobrzegu

 

81

23 czerwca 2010

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dniu 31 maja 2010

 

82

28 czerwca 2010

w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji

 

83

28 czerwca 2010

w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejszą rabatę przy blokową, najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród przy firmie na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2010

 

84

30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20

 

85

30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34

 

86

30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, ul. Targowa 4

 

87

30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 34

 

88

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

89

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

90

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

91

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

92

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

93

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

94

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

95

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

96

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

97

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Olszewskiej nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

98

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Rębisz nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

99

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Grabskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół  w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

100

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Niezabitowskiej nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

101

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Gosposia nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

102

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Adamiec nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

103

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Jacka Kiszki nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

104

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ks. Dariusza Hamery nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

105

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Sajdy nauczyciela kontraktowego Zespół Szkół Ponadgimnazialnych Nr 2 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

106

30 czerwca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

107

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Turbakiewicz nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

108

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Pelc-Napieracz nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

109

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Szlachetki nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

110

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Woźniaka nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

111

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Haliny Zbyrad nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 2 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

112

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Wrońskiej-Jugo nauczyciela kontraktowego Gimnazium Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

113

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Ewiak-Bałty nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

114

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Dryki nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

115

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Rębisz nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

116

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Luizy Gustaw nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

117

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Lucyny Serafin nauczyciela kontraktowego Zespołu szkół Ponadgimnazialnych Nr  w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

118

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Ziobro nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 4 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

119

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Bednarz nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 17 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

120

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Tomczyk nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych  Nr 1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

121

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Boryckiego nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Praktycznego1 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

122

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Bogumił nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

123

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Karola Mołdawskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. St. Stasica w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

124

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jacka Sobowca nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

125

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Krzemińskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

126

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Juli Dominik-Słomki nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 2 w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

127

30 czerwca 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Kozłowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

128

30 czerwca 2010

w sprawie wydania "Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg"

 

129

22 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

130

22 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

132

23 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

133

23 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

134

14 lipca 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 18

 

135

28 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

136

28 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

137

28 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

138

29 lipca 2010

w sprawie ogłoszenia przygotowania przeciw powodziowego

 

139

30 lipca 2010

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

140

2 sierpnia 2010

w sprawie odwołania alarmu przeciw powodziowego

 

141

5 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

142

16 lipca 2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Przeczkola Nr 8 do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

 

143

16 lipca 2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

 

144

16 lipca 2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

 

145

16 lipca 2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr.18 do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

 

146

11 sierpnia 2010

w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu, osiedle Barbórka

 

147

12 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

148

16 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

149

16 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

150

20 sierpnia 2010

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

 

151

20 sierpnia 2010

w sprawie ustalenia ceni nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu os. Zakrzów przy ul. Parkowej stanowiących własności gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 

152

25 sierpnia 2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

153

25 sierpnia 2010

w sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności.

 

154

25 sierpnia 2010

w sprawie powołania Komisji do przyjęcia pomieszczeń w segmencie 1.4.1 budynku przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu

 

155

31 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

156

31 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

157

31 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

158

31 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

159

31 sierpnia 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

160

1 września 2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

 

161

1 września 2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 do przeprowadzenia postępowania na udzielenia zamówienia publicznego

 

162

3 września 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów

 

163

6 września 2010

w sprawie przekazania darowizny drewna miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie

 

164

10 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

165

10 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

166

10 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

167

10 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

168

10 września 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu-Machowie

 

169

10 września 2010

w sprawie powołania Komisji celem rozliczenia nakładów na ulepszenie i modernizację budynku przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu

 

170

15 września 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych połozonych w Tarnobrzegu przy ul. Krzywej obręb Miechocin

 

171

15 września 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Machów

 

172

15 września 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 18

 

173

15 września 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 5A

 

174

15 września 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

175

15 września 2010

w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli w Tarnobrzegu do udzielenia zwolnień rodziców wychowanków z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach przedszkolnych funkcjonujących w przedszkolach

 

176

20 września 2010

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tarnobrzeg dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu

 

177

27 września 2010

w sprawie przekazania darowizny drewna Osiedlowemu Klubowi Sportowemu "Iskra" w Sobowie

 

178

30 września 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu

 

179

30 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

180

30 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

181

30 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

182

30 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

183

30 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

184

30 września 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

185

13 października 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu na osiedlu Miechocin

 

186

15 października 2010

w sprawie nie skorzystania z praw pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości poł. w Tarnobrzegu

 

187

18 października 2010

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych na Terenie Miasta Tarnobrzeg

 

188

20 października 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Ocice

 

189

20 października 2010

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dniu 4 października 2010 r.

 

190

22 października 2010

w sprawie przeprowadzenia miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego treningu SWA

 

191

25 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

192

25 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

193

29 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

194

29 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

195

29 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

196

29 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

197

29 października 2010

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

198

29 października 2010

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy

 

199

29 października 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Lucyny Olipry-Mazur - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

200

29 października 2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Turbak - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

201

3 listopada 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności nieruchomości gruntowych poł. w Tarnobrzegu obręb Kajmów

 

202

3 listopada 2010

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności nieruchomości gruntowych poł. w Tarnobrzegu obręb Kajmów

 

203

10 listopada 2010

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie o udzielenie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2011 roku zadania publicznego "Inwest

 

204

15 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

 

205

15 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

 

206

15 listopada 2010

w sprawie przeprowadzenie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej będącego na wyposażeniu OC Urzędu Miasta w Tarnobrzegu

 

207

18 listopada 2010

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie o udzielenie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2011 roku zadania publicznego "Inwest

 

208

19 listopada 2010

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych miasta - przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

 

209

19 listopada 2010

w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie

 

210

19 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

211

19 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

212

24 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

213

25 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

214

25 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

215

25 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

216

25 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

217

30 listopada 2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

218

30 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

219

30 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

220

30 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

221

30 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

222

30 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

223

30 listopada 2010

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7.

 

224

30 listopada 2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

225

2 grudnia 2010

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Tarnobrzegu do prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r

 

226

2 grudnia 2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

227

2 grudnia 2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

228

8 grudnia 2010

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Piłsudzkiego.

 

229

8 grudnia 2010

w sprawie ustalenia terminu trwania prawa wieczystego użtkowaina gruntu położonego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego.