Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega 2014 rok  
   
Numer  Zarządzenia Zarządzenia z dnia Zarządzenie w sprawie Uwagi
1 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad sporządzania aktów normatywnych organów gminy  
2 3 stycznia 2014 r.  w sprawie  powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o wsparcie  finansowe w zakresie rozwoju sportu  w 2014 r.     
3 7 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 36/2013  Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce  
4 7 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zakrzów w Tarnobrzegu  
5 9 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega na 2014 rok  
6 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej  
7 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej oraz ustalenia wysokości wadium  
8 10 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
9 14 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu   
10 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.  
11 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec oraz ustalenia wysokości wadium  
12 14 stycznia 2014 r.  w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega  
13 14 stycznia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok  
14 15 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2014 rok  
15 20 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17 w roku 2014   
16 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
17 20 stycznia 2014 r.  w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej inwestycji, przewidzianych do realizacji przez Gminę Tarnobrzeg  
18 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
19 20 stycznia 2014 r.  w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy Społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  
20 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu  
21 22 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce i wysokości Nagrody "Perła Tarnobrzega"  
22 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej  
23 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów  
24 23 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  
25 23 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia formy przetargu na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej zespołem budynku Hotelu Nadwiślańskiego, położonej w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie  
26 23 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w drodze dojazdowej położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów  
27 23 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w drodze dojazdowej położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów oraz ustalenia wysokości wadium  
28 23 stycznia 2014 r.  w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w drodze dojazdowej położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów oraz ustalenia wysokości wadium  
29 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  w 2014 roku  
30 30 stycznia 2014 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
31 30 stycznia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  
32 30 stycznia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  
33 30 stycznia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  
34 30 stycznia 2014 r.  w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  
35 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
36 3 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo Dni Tarnobrzega 2014.  
37 6 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Tarnobrzega w 2014 roku.  
38 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg  
39 10 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia obiektu na zastępcze miejsca szpitalne na terenie miasta Tarnobrzega  
40 10 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych  
41 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 6  
42 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 1  
43 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11  
44 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia okresu użytkowania wieczystego udziałów w drodze dojazdowej położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów  
45 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu  
46 11 lutego 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
47 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zatwierdzenia jej regulaminu.  
48 12 lutego 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zatwierdzenia jej regulaminu  
49 12 lutego 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zatwierdzenia jej regulaminu.  
50 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2014.  
51 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2014  
52 19 lutego 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu.  
53 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tarnobrzegu  
54 21 lutego 2014 r.  w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jachowicza przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu.  
55 21 lutego 2014 r.  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jachowicza przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu  
56 24 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy  
57 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
58 26 lutego 2014 r. w sprawie przejścia z mocy ustawy na własność Gminy Tarnobrzeg motocykla marki Yamaha nr VIN 3HE093918, porzuconego na drodze z zamiarem wyzbycia się  
59 27 lutego 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Nagnajów  
60 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg.  
61 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
62 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.  
63 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin.  
64 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Skarbka.  
65 6 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w celu wyboru Operatora-dzierżawcy stanicy wodniackiej położonej w Tarnobrzegu przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
66 6 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega.  
67 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. 11-Listopada 8.  
68 11 marca 2014 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  
69 11 marca 2014 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  
70 12 marca 2014 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  
71 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
72 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
73 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
74 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
75 17 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnobrzegu za rok 2013.  
76 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
77 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu  
78 18 marca 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki, ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu  
79 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica, ul. Kopernika 1 w Tarnobrzegu  
80 18 marca 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów  
81 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7.  
82 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 2  
83 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za 3 maja 2014 r. - Święto Konstytucji 3 Maja oraz za 1 listopada 2014 r. – Dzień Wszystkich Świętych, przypadające w dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, tj. wolne soboty.  
84 24 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
85 24 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w roku 2014  
86 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice  
87 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
88 27 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok  
89 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
90 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
91 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega  
92 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów  
93 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Bolesława Chrobrego.  
94 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania określający zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  
95 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem terenów poł. nad Jeziorem Tarnobrzeskim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej i wypożyczalni sprzętu pływającego
 
96 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
97 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.  
98 11 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności  
99 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu umieszczania ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Tarnobrzeg  
100 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
101 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jachowicza, przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu  
102 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 18.  
103 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów  
104 18 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych stanowiących zasób gminy Tarnobrzeg.  
105 18 kwietnia 2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynkach położonych w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja 11, ul. Targowej 5, ul. Sienkiewicza 67 stanowiących własność miasta Tarnobrzega na prawach powiatu i w budynku przy ul. 1-go Maja 1 stanowiącym własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz działalności usługowej na rzecz działalności medycznej.  
106 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
107 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
108 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  
109 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiego Biura Wyborczego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.  
110 23 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Tarnobrzeżanin"  
111 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania mieszkań położonych w budynku przy Wędkarskiej 3 w Tarnobrzegu do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
112 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego w celu wyboru dzierżawcy stadionu sportowego wraz ze znajdującymi się na jego terenie urządzeniami sportowymi  
113 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
114 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
115 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
116 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
117 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
118 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego  
119 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34  
120 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, ul. Targowa 4  
121 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20  
122 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34  
123 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, ul. Targowa 4  
124 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta
w kwocie 6.000.000 zł w Banku Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg
 
125 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20  
126 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tarnobrzega  
127 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Tarnobrzega za 2013 rok.  
128 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
129 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
130 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
131 6 maja 2014 r. w sprawie wyboru formy przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej, obręb Mokrzyszów stanowiące własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  
132 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  
133 7 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnobrzeg w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  
134 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 18.  
135 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 6.  
136 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 16.  
137 9 maja 2014 r. w sprawie organizacji udostępniania w Urzędzie Miasta Tarnobrzega informacji publicznej na wniosek.  
138 9 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
139 12 maja 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu.  
140 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Tarnobrzeskiego Domu Kultury za 2013 r.  
141 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega za 2013 r.  
142 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu za 2013 r.  
143 14 maja 2014 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 133/2014 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnobrzeg w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  
144 14 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu.  
145 14 maja 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu.  
146 14 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu.  
147 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego  
148 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
149 19 maja 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Tarnobrzeżanin"  
150 20 maja 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Machów.  
151 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  
152 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
153 20 maja 2014 r. w sprawie odwołania alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego  
154 20 maja 2014 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcą Prezydenta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta.  
155 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów  
156 21 maja 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
157 21 maja 2014 r. w sprawie realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+ ” na terenie miasta Tarnobrzega  
158 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
159 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
160 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
161 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
162 22 maja 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Osiedlowego Klubu Sportowego "Wielowieś" w Tarnobrzegu  
163 23 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu d/s konsultacji społecznych w sprawie nadania statutów osiedlom miasta oraz terminów i miejsc ich przeprowadzenia.  
164 23 maja 2014 r. w sprawie nadania tytułu " Zasłużony Tarnobrzeżanin"  
165 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7.  
166 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
167 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych  
168 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Wzorowy Ogród Działkowy w 2014 roku "na terenie miasta Tarnobrzega  
169 3 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. szacowania szkód poniesionych w wyniku długotrwałych intensywnych opadów deszczu w miesiącu maju w mieniu stanowiącym własność gminy Tarnobrzeg  
170 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
171 10 czerwca 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań ustawowych Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu w zakresierehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
172 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
173 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
174 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
175 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
176 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminuw sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pana Aleksandra Grabskiego zatrudnionego na stanowisku referent ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
177 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji środków i materiałów pobranych z magazynu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnobrzegu na potrzeby prowadzonej akcji przeciwpowodziowej w dniach 16-20 maja 2014 r.  
178 16 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Tarnobrzeg.  
179 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
180 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Miasta Tarnobrzega  
181 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.  
182 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów oraz ustalenia wysokości wadium.  
183 17 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.  
184 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg  
185 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg  
186 23 czerwca 2014 r. w sprawie decyzji o przyznaniu dorocznej nagrody i jej wysokości Prezydenta Miasta Tarnobrzega za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
187 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Stowarzyszenia "Chrońmy zwierzęta" w Tarnobrzegu  
188 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
189 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
190 27 czerwca 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tarnobrzegu.  
191 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
192 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11  
193 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 5a  
194 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
195 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega  
196 2 lipca 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Wójtowicz- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
197 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dominiki Wilk - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
198 2 lipca 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Jonasz - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
199 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Damiana Kusia - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
200 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura Szczyrby - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
201 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Wójcikowskiej- Treli - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
202 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wryk - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
203 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Grabowskiej - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
204 2 lipca 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Cyganek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
205 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Jasionek - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
206 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Sadrakuły - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
207 8 lipca 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych  
208 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych godzin funkcjonowania Urzędu Miasta Tarnobrzega celem zapewnienia udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2015 rok
209 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
210 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jędrala obręb Zakrzów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
211 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
212 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
213 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
214 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
215 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
216 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
217 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
218 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
219 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
220 15 lipca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Tarnobrzega oraz dla Urzędu Miasta Tarnobrzega  
221 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
222 18 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania rodzinom zastępczym świadczeń związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej  
223 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
224 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
225 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
226 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
227 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
228 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
229 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
230 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
231 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Grzywacz - nauczyciela kontraktowego Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
232 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Zioło - nauczyciela kontraktowego Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
233 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Kogut - nauczyciela kontraktowego Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu,  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
234 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ireny Barnaś- nauczyciela kontraktowego Przedszkola nr 6 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
235 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Honoraty Jabłońskiej-Żak - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
236 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Julii Stąporskiej -nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
237 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Chorzępy- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
238 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Sykutowskie -jnauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu,ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
239 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ks. dr Tomasza Cubera - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
240 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
241 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Miasta Tarnobrzega oraz określenia zakresu jej działania  
242 5 sierpnia 2014 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Tarnobrzega.  
243 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"  
244 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg  
245 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego  
246 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz Gminy Tarnobrzeg  
247 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego pk. „ZABYTEK 2014”  
248 18 sierpnia 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnobrzegu  
249 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
250 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
251 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica przy ul. Kopernika 1 w Tarnobrzegu.  
252 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu.  
253 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w drodze dojazdowej, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów oraz ustalenia wysokości wadium.  
254 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.  
255 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 3  
256 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 3 oraz ustalenia wysokości wadium.  
257 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wydzielenia grupy do spraw ewakuacji w Miejskim Zespole Zarządzania Kryzysowego  
258 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tarnobrzega za I półrocze 2014 r.  
259 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
260 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Mickiewicza obręb Tarnobrzeg stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pod zabudowę szeregową mieszkalno-usługową  
261 2 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
262 2 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji ewidencji obiektów o charakterze upamiętniającym osoby lub wydarzenia historyczne na terenie miasta Tarnobrzega oraz określenia zasad sprawowania opieki nad nimi  
263 2 września 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. katastru w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega  
264 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
265 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
266 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
267 4 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
268 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Mickiewicza obręb Tarnobrzeg stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod zabudowę szeregową mieszkalno-usługową oraz ustalenia wysokości wadium  
269 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego  
270 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Bolesława Chrobrego.  
271 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.  
272 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin oraz ustalenia wysokości wadium.  
273 5 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
274 5 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
275 5 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Sportowej obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  
276 5 września 2014 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sportowej obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  
277 8 września 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego przez MIejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
278 10 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do wyborów samorządowych.  
279 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podkarpacki w Rzeszowie zadania pn. „Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzega”.  
280 10 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
281 10 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
282 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb 12 przy ulicy Sikorskiego.  
283 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Sikorskiego obręb 12 oraz ustalenia wysokości wadium.  
284 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
285 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
286 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 3  
287 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
288 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 18  
289 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 10  
290 18 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego treningu SWA.  
291 19 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
292 19 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
293 19 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
294 24 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.  
295 24 września 2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych.  
296 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu  
297 25 września 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
298 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
299 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
300 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
301 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
302 1 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
303 1 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
304 1 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
305 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.  
306 3 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach samorządowych  
307 3 października 2014 r. w sprawie powołania Miejskiego Biura Wyborczego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  
308 3 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzania kontroli prawidłowości rozliczania stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych oraz wysokości opłat ponoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłków.  
309 3 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym.  
310 7 października 2014 r. w sprawie powołania osób do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu  
311 8 października 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu, na kadencję 2014 - 2017 r.  
312 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
313 13 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
314 16 października 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
315 17 października 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Osiedlowego Klubu Sportowego "Iskra - Sobów"  
316 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
317 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
318 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
319 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
320 21 października 2014 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
321 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
322 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
323 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 28 wraz z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym.  
324 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11  
325 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
326 23 października 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Marii-Curie Skłodowskiej.  
327 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Górki obręb Wielowieś.  
328 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Górki obręb Wielowieś oraz ustalenia wysokości wadium.  
329 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej obręb Machów.  
330 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
331 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
332 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
333 30 października 2014 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnobrzegu  
334 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
335 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształceniew sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznane dofinansowanie  
336 5 listopada 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
337 5 listopada 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
338 5 listopada 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
339 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
340 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
341 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
342 17 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok  
343 17 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega  
344 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Szewery .  
345 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Królowej Jadwigi.  
346 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jędrusiów.  
347 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
348 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
349 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
350 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru i odbioru koncepcji architektonicznejw sprawie powołania Komisji do wyboru i odbioru koncepcji architektonicznej realizowanej w ramach umowy na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja cmentarza z I i II wojny światowej, położonego w Tarnobrzegu przy ul. Targowej w Tarnobrzegu ,opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.  
351 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
352 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
353 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
354 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Biernat - nauczyciela kontraktowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
355 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
356 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
357 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
358 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
359 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
360 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
361 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok  
362 3 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
363 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność miasta Tarnobrzega na prawach powiatu, położonej w Tarnobrzegu przy ul. 11-go Listopada.  
364 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok