Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega 2013 rok  
   
Numer  Zarządzenia Zarządzenia z dnia Zarządzenie w sprawie Uwagi
1 2 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
2 2 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
3 4 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000 zł.   w Banku Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg   
4 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu,obr.12 przy ul.Dworcowej  
5 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu w 2013 r  
6 7 stycznia 2013 r.     w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w  stosunku do nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  obręb  0012  
7 7 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania osób ze składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Tarnobrzegu na lata       2011 - 2013  
8 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania osób do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu na lata     2011 - 2013  
9 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania osób do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu na lata     2011 - 2013  
10 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 - 2013 r.  
11 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega na 2013 rok  
12 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu  
13 14 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
14 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Kasztanowej os.Piastów  
15 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 16  
16 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
17 15 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem jednostki organizacyjnej pod nazwą: Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny w Tarnobrzegu  
18 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jej regulaminu  
19 21 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn:"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków"  zleconego przez MIasto Tarnobrzeg Stowarzyszeniu Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie  
20 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznawane dofinansowanie  
21 21 stycznia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok  
22 21 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2013 rok  
23 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych  
24 25 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
25 25 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 73/04 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg oraz w jednostkach oraganizacyjnych miasta Tarnobrzeg  
26 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w roku 2013  
27 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej  
28 28 stycznia 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
29 28 stycznia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
30 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku  
31 30 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.Jeziora Tarnobrzeskiego, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania  
32 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jej regulaminu  
33 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu  
34 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
35 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę kina Tarnobrzeskiego Domu Kultury  
36 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce  
37 6 lutego 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013   
38 12 lutego 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
39 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2013  
40 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17 w roku 2013  
41 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2013  
42 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia kontroli doraźnej w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega  
43 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Sienkiewicza obręb Mokrzyszów  
44 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Sztygarów  
45 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Tarnobrzega w 2013 roku  
46 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzeniu jej regulaminu  
47 15 lutego 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013   
48 20 lutego 2013 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  
49 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz pobytu ich opiekunów w ternusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
50 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.kontroli urzędu, skarg i wniosków, interpretacji i zapytań radnych, wystąpień posłów i senatowów oraz wystąpień organów osiedli miasta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
51 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej i opłat lokalnych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega  
52 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
53 1 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczaniadotacji podmiotowej z budżetu Miasta Tarnobrzega dla samorządowych instytucji kultury  
54 1 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
55 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega na 2013 rok  
56 1 marca 2013 r. w sprawie określenie organizacji, siedziby oraz pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu  
57 1 marca 2013 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
58 1 marca 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy działającego na terenie miasta Tarnobrzega  
59 1 marca 2013 r. w sprawie zasad dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
60 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony  Tarnobrzeżanin"  
61 8 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
62 8 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzidzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
63 8 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
64 8 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
65 8 marca 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
66 8 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo Dni Tarnobrzega 2013  
67 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
68 11 marca 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu  
69 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wniosku do realizacji i przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu w Rzeszowie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2013 roku zadania publicznego "Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzega   
70 14 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo - księgowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega  
71 14 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej i opłat lokalnych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega  
72 19 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Miejskiego  Rzecznika  Konsumentów w Tarnobrzegu za rok 2012  
73 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
74 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
75 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
76 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
77 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
78 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
79 25 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
80 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
81 29 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok  
82 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
83 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega  
84 2 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i terminów odprowadzenia zrealizowanych dochodów oraz przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega  
85 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
86 3 kwietnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2013 rok  
87 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
88 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Tarnobrzega  
89 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem terenów poł.nad Jeziorem Tarnobrzeskim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej i wypożyczalni sprzętu pływającego  
90 10 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
91 10 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
92 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jaj regulaminu  
93 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie na rok 2013 i zatwierdzeniu jej regulaminu  
94 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jej regulaminu  
95 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jej regulaminu  
96 11 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
97 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem wydzielonej części nabrzeża Jeziora Tarnobrzeskiego z przeznaczeniem na postój i wykonanie przewozów pasażerskich łodzią z silnikiem elektrycznym oraz pod bazę nurkową  
98  11 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega  
99  11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej,której zadaniem jest wywołonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega i zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji  
100  11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu osiedle Piastów  
101 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  
102 15 kwietnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 24/2011 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Tarnobrzegu, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu działania Rady Sportu  
103 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Marioli Pasieki zatrudnionej na stanowisku inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
104 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Marka Grąza Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu  
105 23 kwietnia 2013 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 60/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 6 marca 2013 w sprawie ustalenia tytułu "Zasłużony Tarnobrzeżanin"  
106 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
107 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów  
108 26 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
109 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
110 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Tarnobrzega  
111 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Tarnobrzega  
112 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Tarnobrzega, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej  
113 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu, ul.Mickiewicza 34  
114 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu,ul.Dekutowkiego 20  
115 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, ul.Targowa 4  
116 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do ujawnienia i wyceny środka trwałego Gminy Tarnobrzeg  
117 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
118 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  
119 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie na rok 2013  
120 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
121 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
122 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
123 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
124 2 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy komisji  
125 2 maja 2013 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
126 2 maja 2013 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
127 2 maja 2013 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
128 9 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
129 9 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
130 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
131 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
132 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
133 10 maja 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Tarnobrzega za 2012 rok  
134 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
135 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Jachowicza  
136 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Jachowicza  
137 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 6  
138 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Sikorskiego 11  
139 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu ul.Przy Zalewie  
140 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł.w Tarnobrzegu przy ul.Sikorskiego 7  
141 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł.w Tarnobrzegu przy ul. Bolesława Śmiałego osiedle Piastów  
142 16 maja 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy działającego na terenie miasta Tarnobrzega  
143 17 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz przerwania imprezy masowej  
144 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za materiały biurowe dla pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg  
145 21 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do ujawniania i wyceny środka trwałego Gminy Tarnobrzeg  
146 22 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kńczącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Bożeny Bobula zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds.kontroli urzędu, skarg i wniosków, interpelacji i zapytań radnych, wystąpień posłów i senatorów oraz wystąpień organów osiedli miasta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
147 23 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  
148 23 maja 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu  
149 23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia dotyczących ustalenia warunków zbycia 8501 udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu należących do Miasta Tarnobrzega oraz powołania Zespołu ds.negocjacji  
150 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Wzorowy Ogród Działkowy w 2013 roku " na terenie miasta Tarnobrzega  
151 31 maja 2013 r. w sprawie decyzji o przyznaniu dorocznej nagrody i jej wysokości Prezydenta Miasta Tarnobrzega za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury  
152 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
153 3 czerwca 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu obręb Machów  
154 3 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu osiedle Piastów  
155 3 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego  
156 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013i zatwierdzenia jej regulaminu  
157 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Jędrusiów  
158 10 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jej regulaminu  
159 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
160 10 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Historyczego Miasta Tarnobrzega za 2012 rok  
161 10 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej insytucji kultury - Tarnobrzeskiego Domu Kultury za 2012 rok  
162 10 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok  
163 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tarnobrzega  
164 11 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega  
165 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega i zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji  
166 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
167 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 17  
168 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
169 14 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzoru spisów zdawczo-odbiorczych, oraz innych środków ewidencji w archiwum zakładowym  
170 14 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 369/2011 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 8 grudnia 2011r. W sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej  
171 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
172 18 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2013 rok  
173 19 czerwca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia  miejskich, epizodycznych ćwiczeń zgrywających pk.                  „URZĄD 2013”   
174 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
175 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Bolesława Chrobrego osiedle Piastów  
176 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych  
177 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
178 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
179 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
180 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega  
181 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
182 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzega  
183 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega  
184 1 lipca 2013 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcą Prezydenta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta  
185 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pana Kamila Błajszczaka zatrudnionego na stanowisku referenta ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega  
186 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Mazurek Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu  
187 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Pani Eweliny Pizoń i Pani Justyny Pyryt zatrudnionych na stanowisku referenta ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych w Wydziale Budżetu i Finansów  
188 2 lipca 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
189 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Janczy - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
190 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Potyrańskiego - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
191 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sabiny Dyjak - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
192 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Sepioło - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
193 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Krzemińskiej - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
194 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Rutkowskiej - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
195 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Dziędzioł - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
196 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Lis - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
197 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Mytych - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
198 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Gołąbek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
199 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Marszałek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół przy ul. Kopernika 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
200 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kozłowskiej - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
201 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Sawickiego - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 86 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
202 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podkarpacki w Rzeszowie zadania pn. "Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzega"  
203 5 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
204 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3  ust.3  ustawy odziałalności pożytku  publicznego  i o  wolontariacie   na rok 2013  
205 9 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynkach położonych w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja 11, ul.Targowej 5, ul.Sienkiewicza 67  stanowiących własność miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu i w budynku przy ul.1-go Maja 1 stanowiących własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz dzialalności usługowej na rzecz działalności medycznej  
206 9 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących zasób gminy Tarnobrzeg
207 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
208 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
209 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
210 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega  
211 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.służby zdrowia w Wydziale Edukacji,  Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Tarnobrzega   
212 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i zatwierdzenia jej regulaminu  
213 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
214 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. H. Dekutowskiego 8  
215 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. S.Żeromskiego 3  
216 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul.  Sandomierskiej 8  
217 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
218 22 lipca 2013 r.  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy  finansowej  uczniom na zakup  podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna"  
219 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu w 2013 r.  
220 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
221 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
222 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
223 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
224 31 lipca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2013 rok  
225 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 18  
226 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 18  
227 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
228 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
229 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
230 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 38  
231 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednordzinne  
232 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  
233 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kossaka 1  
234 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
235 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
236 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Ocice  
237 9 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz przerwania imprezy masowej  
238 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
239 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11  
240 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 10  
241 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 38  
242 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 5a  
243 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kossaka 1  
244 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 2  
245 14 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  
246 19 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy działającego na terenie miasta Tarnobrzega  
247 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza  
248 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. B. Chrobrego  
249 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
250 26 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Miasta Tarnobrzega oraz jednostki budżetowej - Urzędu Miasta w Tarnobrzegu  
251 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tarnobrzega za I półrocze 2013 r.  
252 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
253 2 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Targowej  
254 2 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Opiniodawczej Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 Miasta Tarnobrzega oraz określenia zakresu jej działania  
255 3 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
256 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
257 4 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej przy ul.Ludowej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów  
258 16 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności  
259 16 września 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów  
260 16 września 2013 r. w sprawie wyboru formy przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  
261 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  
262 18 września 2013 r. w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu obręb, Kajmów, Ocice i Machów  
263 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
264 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb 4 Mokrzyszów, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
265 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
266 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych godzin funkcjonowania Urzędu Miasta Tarnobrzega celem zapewnienia udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2014 rok  
267 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
268 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
269 27 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds.opiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu  
270 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 oraz Wieloletniego Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2014 - 2018  
271 30 września 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Jeziora Tarnobrzeskiego, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania  
272 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
273 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
274 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
275 1 października 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 Miasta Tarnobrzega oraz określenia zakresu jej działania  
276 4 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
277 10 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej  
278  11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
279 14 października 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
280 14 października 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 76/2013  
281 14 października 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych  
282 14 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej  
283 15 października 2013 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej  
284 15 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Tarnobrzega  
285 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  
286 17 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności  
287 18 października 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów  
288 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
289 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
290 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
291 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 5  
292 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 6  
293 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 18  
294 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 5a  
295 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 4  
296 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorsiego 7  
297 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorsiego 7  
298 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorsiego 7  
299 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
300 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorsiego 7  
301 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorsiego 7  
302 22 października 2013 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego  
303 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
304 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
305 23 października 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie miasta Tarnobrzega akt niepublikowany
306 24 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie o udzielenie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2014 roku zadania publicznego "Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzega"  
307 28 października 2013 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej na os. Sobów w Tarnobrzegu  
308 29 października 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
309 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
310 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
311 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznawane dofinansowanie  
312 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
313 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
314 31 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów  
315 5 listopada 2013 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  
316 7 listopada 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
317 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
318 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 18  
319 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sokolej 10  
320 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sokolej 10  
321 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Regionalnego Centrum Promocji Obszaru NATURA 2000 w Tarnobrzegu  
322 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków  obrony cywilnej  znajdujących się w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Tarnobrzega  
323 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania  
324 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok  
325 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega  
326 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Wieloletnim Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016  
327 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
328 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
329 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
330 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
331 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
332 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Draus - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
333 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości ozn.nr ewid. 957/118 położonej w Tarnobrzegu w obrębie Machów oraz ustalenia wysokości pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego  
334 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
335 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
336 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
337 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega  
338 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3  ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  
339 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego oraz ceny udziału w nieruchomości wspólnej, położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 67  
340 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
341 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
342 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
343 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Tarnobrzega  
344 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
345 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
346 3 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Osiedle Nagnajów  
347 4 grudnia 2013 r. w sprawie przejęcia wniosku do realizacji i przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu w Rzeszowie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na realizację w 2014 roku zadania publicznego "Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzega"  
348 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
349 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 18  
350 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Sienkiewicza 4  
351 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Mickiewicza 38  
352 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 17  
353 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 18  
354 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 oraz Wieloletniego Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016 i zatwierdzenia jej regulaminu  
355 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna  
356 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  
357 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  
358 12 grunia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
359 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 386/2012  Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 listopada 2012 r.w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli umożliwiających realizację obowiązku szkolnego, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  
360 17 grudnia 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu  
361 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
362 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7  
363 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. W Tarnobrzegu ul.Sikorskiego 11  
364 17 grudnia 2013 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu  
365 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 w roku  2014   
366 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
367 18 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy Społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 oraz  Wieloletnim Programie współpracy MIasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016  
368 19 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  
369 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu  przy ul.Kasztanowej  
370 24 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
371 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
372 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł.w Tarnobrzegu przy ul.Sienkiewicza 4  
373 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Katarzyny Frohlich zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Tarnobrzega  
374 31 grudnia 2013 r. w sprawie organizowania i przeprowadzenia działalności kontrolnej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Tarnobrzega  
375 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zatwierdzenia jej regulaminu  
376 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zatwierdzenia jej regulaminu  
377 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zatwierdzeniu jej regulaminu  
378 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Zenobii Judy zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds.służby zdrowia w Wydziale Edukacji, Zdrowia Kultury i Sportu Urzędu Miasta Tarnobrzega  
379 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani  Natalii Figórskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielny referent ds.planowania przestrzennego  w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega  
380 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Pani Joanny Góreckiej i Pana Marka Kujda zatrudnionych na stanowisku aplikant straży miejskiej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  
381 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
382 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
383 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok  
384 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega  
385 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega