Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega 2012 rok
 
Numer Zarządzenia Zarządzenia z dnia Zarządzenie w sprawie
1 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych
2 10 stycznia 2012 r.    w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
3 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
4 12 stycznia 2012 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
5 12 stycznia 2012 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
6 12 stycznia 2012 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
7 12 stycznia 2012 r.   w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2012 
8 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu w 2012 r.
9 19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu miasta pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Tarnobrzeg
10 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg na 2012 rok
11 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł.w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 18
12 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 49
13 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł.w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 4
14 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 1 poł.w Tarnobrzegu przy Pl.B.Głowackiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
15 23 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
16 23 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
17 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
18 26 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
19 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów zwanego „urzędnikiem wyborczym”
20 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
21 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
22 31 stycznia 2012 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości Gminy Tarnobrzeg w celu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej
23 2 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
24 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
25 9 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2012 rok
26 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzeniu jej regulaminu
27 9 lutego 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzeniu jej regulaminu
28 9 lutego 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i  zatwierdzenia jej regulaminu
29 9 lutego 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzenia jej regulaminu
30 9 lutego 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzeniu jej regulaminu
31 13 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia polityki oraz procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
32 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Katarzyny Pawlak zatrudnionej na stanowisku ds.obsługi geodezyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
33 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Beaty Kędziory zatrudnionej na stanowisku ds.windykacji należności w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
34 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
35 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabory na wolne stanowisko urzędnicze ds.inżynierii ruchu drogowego w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
36 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabory na wolne stanowisko urzędnicze ds.pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
37 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabory na wolne stanowisko urzędnicze ds.realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
38 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznawane dofinansowanie
39 16 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok
40 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul.Sienkiewicza 211 w roku 2012
41 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul.Kurasia 7 w roku 2012
42 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul.Św.Barbary 1 w roku 2012
43 16 lutego 2012 r.   w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu   ul.Słoneczna 17    w roku 2012
44 16 lutego 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
45 17 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania
46 17 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny  Wykrywania Zagrożeń
47 17 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny  Alarmowania
48 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
49 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
50 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Macieja Roga pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
51 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Rafała Stylskiego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
52 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Marcina Sokołowskiego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
53 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Dariusza Furmana pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
54 17 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Moniki Obary pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
55 22 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg
56 22 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania systemu informacji o terenie GIS w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
57 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzoru spisów zdawczo - odbiorczych, oraz innych środków ewidencji archiwum zakładowego
58 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Tarnobrzeg w   2012 roku
59 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale Architektury ,Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
60 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
61 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
62 2 marca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds..opiniowania wniosków o umarzanie w całości lub części, o odroczenie terminu płatności albo o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
63 5 marca 2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie miasta Tarnobrzeg
64 5 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Grębów obręb Żupawa stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
65 5 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu             ul.Przy Zalewie
66 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzeg za wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
67 7 marca 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Kajmów
68 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu os.Ocice stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
69 8 marca 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu 
70 8 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg
71 8 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów
72 9 marca 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
73 9 marca 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
74 9 marca 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
75 9 marca 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
76 9 marca 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
77 12 marca 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
78 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul.Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu
79 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wincentego Buczka przy ul.Olszowej 1 w Tarnobrzegu
80 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 15 przy ul.Św.Barbary 20 w Tarnobrzegu
81 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Gen. Leopolda Okulickiego przy ul.Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu
82 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 18 przy ul.Kościelnej 3 w Tarnobrzegu
83 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 przy ul.Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu
84 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 6 przy ul.1 Maja 14  w Tarnobrzegu
85 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 przy ul.Dekutowskiego 19 w Tarnobrzegu
86 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 12 przy ul.Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu
87 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 przy ul.Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu
88 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 przy ul.Kosmonautów 4 w Tarnobrzegu
89 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na   stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 13 im.Jana Pawła II,  przy Sokolej 8 w Tarnobrzegu
90 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 przy ul.Sobowskiej 1  w Tarnobrzegu
91 14 marca 2012 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Dąbrowskiej 10a w Tarnobrzegu
92 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do  przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II przy ul.Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu
93 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do  przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Piętaka przy ul.Piętaka 53 w Tarnobrzegu
94 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
95 15 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania przetargu ustnego na sprzedaż drewna stanowiącego własność Gminy Tarnobrzeg
96 19 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 12 przy ul.Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu
97 19 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 13 im. Jana Pawła II, przy ul.Sokolej 8 w Tarnobrzegu
98 23 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnobrzegu za rok 2011
99 23 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im.Jana Pawła II przy ul.Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu
100 23 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im.Janusza Korczaka przy ul.Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu
101 23 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń zlokalizowanych na terenie obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Tarnobrzeg
102 23 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu
103 23 marca 2012 r. w sprawie udostęniania informacji publiczej na wniosek
104 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
105 23 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
106 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej połozonej w Tarnobrzegu przy ul.Zakrzowskiej obręb Mokrzyszów
107 27 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem terenów poł. nad Jeziorem Tarnobrzeskim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej i wypożyczalni sprzętu pływającego
108 27 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu
109 28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu
110 30 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
111 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tarnobrzegu
112 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo Dni Tarnobrzega 2012
113 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
114 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata      2012 -2026
115 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz pobytu ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
116 3 kwietnia 2012 r.  w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony środowiska określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
117 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Porządku i bezpieczeństwa określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
118 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałami w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Św.Barbary 1a
119 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Jędrusiów
120 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
121 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
122 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
123 18 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tarnobrzegu
124 23 kwietnia 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 43/03 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie ustalenia tytułu "Zasłużony Tarnobrzeżanin"
125 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
126 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Piłsudskiego
127 24 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu
128 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
129 26 kwietnia 2012 r.    w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu  os.Sielec stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
130 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony środowiska  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzenia jej regulaminu
131 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012  i zatwierdzenia jej regulaminu
132 26 kwietnia 2012 r.    w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki społecznej  określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 
133 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu os.Zakrzów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
134 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu przy ul.Szkolnej
135 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
136 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
137 2 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Dębowej, ul.Grabowej i ul.Dąbrówki os.Piastów
138 7 maja 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
139 7 maja 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony Środowiska określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
140 8 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Tarnobrzeg za 2011 rok
141 8 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia skuteczności odkomarzania w mieście
142 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Rady Miasta, Komisji Rady i jednostek pomocniczych w Biurze Rady Miasta
143 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
144 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju miasta i funduszy pomocowych  w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
145 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
146 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
147 15 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Renaty Kostępskiej zatrudnionej na stanowisku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
148 15 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Pauliny Kuraś zatrudnionej na stanowisku ds.finansów oświatowych w Wydziale Edukacji,Zdrowia,Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
149 16 maja 2012 r.    w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  10/2012  Prezydenta  Miasta Tarnobrzeg z dnia 19 stycznia 2012 r. dotyczącego wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg na 2012 rok
150 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Skarbka
151 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Skarbka
152 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości ozn.nr. Ewid.3638/23 oraz ustalenia wysokości pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1/12 części w nieruchomości ozn.nr ewid.3638/32 położonej w Tarnobrzegu przy ul.Garażowej
153 21 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2012 " na terenie miasta Tarnobrzeg
154 21 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu, na kadencję  2011-2013 
155 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
156 21 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzenia jej regulaminu
157 23 maja 2012 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
158 25 maja 2012 r.        w sprawie  dokonania wyboru oferty złożonej w  ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych z zakresu Turystyki określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami   wymienionymi  w art.3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
159 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
160 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
161 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyłonienie spośród zinteresowanych podmiotów uprawnionych partnera w celu przystąpienia gminy Tarnobrzeg do udziału w Rządowym Programie "Maluch 2012 -tura 2" w ramach partnerstwa
162 31 maja 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu
163 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
164 4 czerwca 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice
165 4 czerwca 2012 r.      w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
166 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Targowej
167 6 czerwca 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej poł. w Tarnobrzegu obręb Nagnajów
168 12 czerwca 2012 r.      w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Broniewskiego
169 13 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień
170 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
171 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej ozn. Nr ewid.1897/5 oraz ceny udziału w nieruchomości niezabudowanej ozn.nr.ewid. 1897/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul.Św.Barbary 8.         
172 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzeniu jej regulaminu.
173 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
174 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul.Św.Barbary 1
175 21 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000 zł. W Banku Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg
176 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kownackiej - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu,ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego
177 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Bednarz - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im.ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego
178 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Witolda Szkutnickiego - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im.ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego
179 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Mirackiej - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im.ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego
180 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Wójtowicz - nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego
181 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Tarnobrzeskiego Domu Kultury za 2011 rok
182 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok
183 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega za 2011 rok
184 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. W Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 16
185 27 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie
186 27 czerwca 2012 r.        w  sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki określonych w Programie współpracy  Miasta Tarnobrzeg  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
187 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
188 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, ul. Targowa 4
189 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Tarnobrzegu, ul.Mickiewicza 34
190 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012 r. do 22.03.2012 r.  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Tarnobrzegu, ul.Mickiewicza 34
191 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu, ul Mickiewicza 34
192 28 czerwca 2012 r.       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego za okres  01.01.2012 r. do 22.03.2012 r.  Samodzielnego  Publicznego Specjalistycznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul.Dekutowskiego 20
193 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
194 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
195 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
196 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
197 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata      2012 -2026
198 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Lidii Murias zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu przy ul.Dekutowskiego 4
199 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pana Waldemara Kwietniewskiego zatrudnionego na stanowisku Podinspektora Wydziału Architektury,Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Tarnobrzegu
200 2 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Kajmów
201 2 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu przy ul.Marii Curie - Skłodowskiej
202 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Gorczycy- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
203 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kępy-Kulpińskiej nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
204 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Surowiec - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
205 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wiechetek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
206 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Wójcik - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
207 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Sawickiej - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
208 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Baran  - nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
209 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Siwielec  - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
210 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Palma-Egier  - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
211 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Leszka Narewskiego - nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
212 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Mazur-Ferdek  - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
213 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Dyląg  - nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 8 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
214 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Bernadetty Łeptuch  - nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
215 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dominiki Kliza  - nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 4 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
216 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Łysiak  - nauczyciela kontraktowego Przedszkola Nr 4 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
217 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Doroty Zioło  - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
218 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marka Jakubowskiego  - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
219 3 lipca 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
220 3 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
221 3 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Tarnobrzegu
222 6 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.Jeziora Tarnobrzeskiego, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania
223 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów
224 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu położonych w Tarnobrzegu
225 10 lipca 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych
226 11 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”
227 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
228 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
229 12 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary
230 13 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
231 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu trwania prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Tarnobrzega przy ul. Zwierzynieckiej 49
232 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Królowej Jadwigi
233 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dębowej
234 17 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
235 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Orląt Lwowskich obręb Miechocin
236 19 lipca 2012 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pana Artura Anioła zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds.realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w  Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega
237 19 lipca 2012 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Barbary Czub zatrudnionej na stanowisku podinspektora Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Tarnobrzega
238 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego oraz ceny udziału w nieruchomości wspólnej, położonej w Tarnobrzegu przy ul.1-go Maja 1
239 20 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu ul.Targowa 4
240 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny udziału w nieruchomości zabudowanej w Tarnobrzegu przy ul.Szerokiej 28 wraz z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym
241 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny  likalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł.w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego 28
242 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Konstytucji 3-go Maja
243 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w  Tarnobrzegu przy ul.Sikorskiego 11
244 30 lipca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 77/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
245 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
246 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
247 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Miasta Tarnobrzega oraz jednostki budżetowej- Urzędu Miasta w Tarnobrzegu
248 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
249 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
250 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
251 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Skarbka
252 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu przy ul.Szkolnej
253 7 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarbobrzeg
254 13 sierpnia 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu obręb Machów
255 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok  
256 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
257 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
258 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
259 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
260 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 17
261 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Grębów obręb Żupawa stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, pod uprawy rolne
262 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Grębów obręb Żupawa stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, pod uprawy rolne
263 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Mickiewicza 87 obręb Miechocin
264 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Sienkiewicza,stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
265 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu przy ul.Kosmonautów 4
266 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 7
267 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 w Tarnobrzegu przy ul.Dekutowskiego 19
268 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu przy ul.1 Maja 14
269 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu przy ul.Zwierzynieckiej 4
270 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 8 w Tarnobrzegu przy ul.Sobowskiej 1
271 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 12 w Tarnobrzegu przy ul.Dąbrowskiej 10
272 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu przy ul.Sokolej 8
273 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu przy ul.Św.Barbary 20
274 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 18 w Tarnobrzegu przy ul.Kościelnej 3
275 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im.gen.Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 215
276 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Piętaka w Tarnobrzegu przy ul.Piętaka 53 
277 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu przy ul.Wiejskiej 4
278 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu przy ul.M.Dąbrowskiej 10
279 20 sierpnia 2012 r.     w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu przy ul.M.Dąbrowskiej 10a
280 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu os.Sielec stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
281 24 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 im.Wincentego Buczka w Tarnobrzegu przy ul.Olszowej 1
282 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu
283 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu os.Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
284 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu, osiedle Piastów
285 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds..kadrowych oraz polityki zatrudnienia w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
286 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tarnobrzega za I półroczne 2012 r.
287 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie przy ul.Zamkowej,stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
288 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów
289 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg
290 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miasta Tarnobrzega, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny
291 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
292 3 września 2012 r.    w sprawie powołania egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Ewy Zając, zatrudnionej na stanowisku referenta w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Tarnobrzega
293 3 września 2012 r.   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Anetty Witkowskiej, zatrudnionej na stanowisku referenta w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega
294 5 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
295 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
296 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, pod uprawy rolne
297 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Sienkiewicza 67 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
298 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny budynku /hali/ położonego w Tarnobrzegu  obręb Zakrzów
299 17 września 2012 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym cenę lokalu mieszkalnego nr 1 poł. W Tarnobrzegu przy  PL.B.Głowackiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
300 19 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds.opiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu
301 20 września 2012 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej inwestycji, przewidzianych do realizacji przez Gminę Tarnobrzeg
302 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego
303 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
304 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
305 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
306 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
307 27 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Jeziora Tarnobrzeskiego, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania
308 28 września 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
309 28 września 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci do szkól i przedszkoli umożliwiających realizację obowiązku szkolnego, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
310 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
311 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
312 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
313 28 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata      2012 -2026
314 1 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
315 1 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
316 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów
317 1 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności
318 2 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
319 2 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
320 2 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
321 2 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podkarpacki w Rzeszowie zadania pn."Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzeg
322 4 października 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg 
323 4 października 2012 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
324 5 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
325 5 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
326 5 października 2012 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej inwestycji, przewidzianych do realizacji przez Gminę Tarnobrzeg
327 8 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obr. 12 przy ul.Dworcowej
328 11 października 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
329 11 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Tarnobrzeskie Wodociągi w Tarnobrzegu
330 15 października 2012 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzega
331 15 października 2012 r. w sprawie obiżenia w drugim przetargu ustnym ograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Zakrzowskiej obręb Mokrzyszów
332 15 października 2012 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Bukowej i ul.Dąbrówki osiedle Piastów
333 15 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
334 16 października 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw.Matki Boskiej Częstochowskiej w Tarnobrzegu-Sobowie
335 16 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Jędrusiów
336 16 października 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
337 18 października 2012 r.   w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezydentem Miasta, Sekretarzem Miasta  i Skarbnikiem Miasta
338 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podkarpacki w Rzeszowie zadania pn."Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzeg"
339 22 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
340 22 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
341 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania
342 23 października 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
343 23 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
344 23 października 2012 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej inwestycji, przewidzianych do realizacji przez Gminę Tarnobrzeg
345 26 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg
346 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
347 29 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia budynku położonego na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul.Jachowicza w Tarnobrzegu
348 30 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
349 30 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowa - księgowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
350 30 października 2012 r. w sprawie  ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy -Miasta Tarnobrzega, powiatu, Majątku Skarbu Państwa oraz Majątku użyczonego Gminie
351 31 października 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzega
352 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
353 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
354 5 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
355 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
356 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
357 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
358 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
359 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
360 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
361 13 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 328/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
362 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie o udzielenie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych, na realizację w 2013 roku zadania publicznego ,,Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzega"
363 13 listopada 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im.Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
364 14 listopada 2012 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im.Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
365 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
366 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
367 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026
368 16 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
369 16 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
370 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 33
371 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzeniu jej regulaminu
372 19 listopada 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu
373 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Akacjowej, ul.Bukowej i ul.Dąbrówki os.Piastów
374 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Instrukcji sporządzania,kontroli i obiegu dokumentów dla projektu systemowego pod nazwą "PODKARPACKIE  STAWIA NA ZAWODOWCÓW" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
375 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
376 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
377 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
378 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Moniki Dziedzic, zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
379 20 listopada 2012 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
380 22 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Instrukcji sporządzania,kontroli i obiegu dokumentów dla projektu systemowego pod nazwą "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów  klas I -III szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
381 23 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu
382 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Tarnobrzega
383 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
384 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
385 26 listopada 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
386 26 listopada 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli umożliwiających realizację obowiązku szkolnego, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
387 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
388 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania korespondencji Urzędu Miasta Tarnobrzega do wysyłki i jej doręczania za pośrednictwem gońców
389 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
390 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
391 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata  2012 -2026
392 4 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega oraz określenia zakresu jej działania
393 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wystrój świąteczny osiedli miasta Tarnobrzega wykonany przez Radę Osiedla w roku 2012
394 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 6
395 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
396 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
397 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej,witryn sklepowych,oraz posesji prywatnych
398 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej poł. w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 2
399 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i zatwierdzenia jej regulaminu
400 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
401 13 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy Społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
402 14 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
403 14 grudnia 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. W Tarnobrzegu
404 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Dąbrówki
405 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe
406 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pod  uprawy rolne
407 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
408 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
409 19 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta Tarnobrzega
410 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
411 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
412 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu ul.Św.Barbary 1 w roku 2013
413 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg
414 31 grudnia 2012 r.    w sprawie nie skorzystania  z prawa pierwokupu  w stosunku do użytkowania  wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu
415 31 grudnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 349/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
416 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy komisji
417 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
418 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
419 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 - 2026