Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzeg 2010/2011 rok
 
Numer Zarządzenia Zarządzenia z dnia Zarządzenie w sprawie
230 16 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
231 16 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
232 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
233 16 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej dla Urzędu Miasta Tarnobrzeg 
234 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
235 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
236 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
237 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
238 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
239 28 grudnia 2010 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
240 28 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu
241 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
242 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
243 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
244 28 grudnia 2010 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb Machów
245 29 grudnia 2010 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
246 31 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruncie położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 67
247 31 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Tarnobrzegu dotyczące uzgadniania usytuowania projektowanych obiektów budowlanych nie będących sieciami uzbrojenia terenu oraz uzupełniania map do celów 
248 31 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia jednostkowych opłat za czynności techniczne wykonywane przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu w związku z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
249 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
250 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
251 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
252 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
253 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
254 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
255 31 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
256 31 grudnia 2010 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trwałego usunięcia oświadczeń o niekaralności składanych przez kandydatów na rachmistrzów spisowych do PSR 2010 i NSP 2011 
257 31 grudnia 2010 r.  zmienianiające zarządzenie w sprawie pełnomocnictwa dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zwykłego zarządu
258 31 grudnia 2010 r.  w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
1 7 stycznia 2011 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcą Prezydenta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta. 
2 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji. 
3 12 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do wyboru jednostki świadczącej usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingu strzeżonym.
4 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tarnobrzegu
5 14 stycznia 2011 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu usunięcie skutków zagrożenia powodziowego na terenie osiedla Sobów miasta Tarnobrzeg
6 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej.
7 18 stycznia 2011 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. W Tarnobrzegu obręb Nagnajów
8 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds.Opiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkaniowych, socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnobrzeg
9 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Tarnobrzeg w 2011r.
10 21 stycznia 2011 r. w sprawie zakończenia działań mających na celu usuniecie skutków zagrożenia powodziowego na terenie osiedla Sobów miasta Tarnobrzeg
11 21 stycznia 2011 r. Zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Tarnobrzegu do prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.
12 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
13 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzeg
14 27 stycznia 2011 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcą Prezydenta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta. 
15 27 stycznia 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok
16 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznawane dofinansowanie
17 3 lutego 2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tarnobrzegu
18 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
19 9 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia dofinansowania osobie fizycznej na likwidacje barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
20 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 w roku 2011.
21 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17 w roku 2011.
22 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2011
23 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2011
24 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Tarnobrzegu, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu działania Rady Sportu
25 10 lutego 2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
26 15 lutego 2011 r.      w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Tarnobrzegu-Machowie.
27 16 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingu strzeżonym
28 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Edukacji ,Zdrowia,Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
29 21 lutego 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Mikołaja Kopernika przy ul.Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu
30 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu w 2011r.
31 28 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na 2011 r..
32 28 lutego 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Alfreda Freyera przy ul.Kochanowskiego 1  w Tarnobrzegu
33 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Alfreda Freyera przy ul.Kochanowskiego 1  w Tarnobrzegu
34 1 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo Dni Tarnobrzega 2011
35 1 marca 2011 r.           w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
36 1marca 2011 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu   Miasta Tarnobrzeg zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
37 8marca 2011 r.           w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
38 8 marca 2011 r.           w sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg na 2011rok.
39 9 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Tarnobrzeg
40 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
41 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
42 14 marca 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds.szacowania szkód wynikających z ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej  
43 15 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnobrzegu za rok 2010
44 15 marca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
45 15 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia systemu kontroli zarządczej obejmującej Urząd Miasta Tarnobrzeg i jednostki organizacyjne miasta
46 15 marca 2011r. w sprawie sposobu wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
47 15 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
48 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
49 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
50 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysków
51 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu i rekreacji określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
52 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysków
53 23 marca 2011r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2011 rok
54 23 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Sławek - nauczyciela konkraktowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
55 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
56 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
57 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
58 30 marca 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 1 przy ul.Kosmonautów 4 w Tarnobrzegu
59 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
60 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
61 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
62 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
63 31 marca 2011r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonywania budżetu za 2010 rok
64 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Tarnobrzeg
65 5 kwietnia 2011r.  w sprawie organizacji systemu zbierania i przekazywania informacji o sytuacji bieżącej i kryzysowej w mieście Tarnobrzeg
66 5 kwietnia 2011r.   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds.zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
67 5 kwietnia 2011r.   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Aldony Grzech zatrudnionej na stanowisku ds.zaopatrzenia,zarządu majątkiem ruchomym,ewidencji wyposażenia i archiwum w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
68 5 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Miasta Tarnobrzeg
69 14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego
70 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
71 14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta - Zespołu ds.wdrożenia i zarządzania monitoringiem wizyjnym na terenie miasta Tarnobrzeg
72 19 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i zatwierdzenia jej regulaminu
73 19 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i zatwierdzenia jej regulaminu
74 19 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i zatwierdzenia jej regulaminu
75 19 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu i rekreacji określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i zatwierdzenia jej regulaminu
76 19 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi i zatwierdzenia jej regulaminu
77 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
78 26 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem terenów pod sezonowe punkty handlowe i usługowe położone nad Jeziorem Machowskim
79 26 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
80 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
81 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
82 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
83 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
84 29 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Tarnobrzeg za 2011 rok
85 29 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania darowizny drewna Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
86 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 23 marca 2011 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Sportu i rekreacji",określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
87 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 23 marca 2011 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych",określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
88 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 23 marca 2011 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Turystyki",określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
89 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 23 marca 2011 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom",określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
90 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 23 marca 2011 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Polityki społecznej",określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
91 9 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
92 11 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000 zł.w Banku Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg.
93 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
94 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
95 12 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Nr 3 im.Stanisława Jachowicza ul.Dekutowskiego 2 w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 4 im.Niezapominajka ul.Por.Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu, Przedszkola Integracyjnego Nr 9 ul.Dekutowskiego 4 w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 17 ul.Orzeszkowej 7 w Tarnobrzegu
96 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących zasób gminy Tarnobrzeg
97 12 maja 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Kwiatkowskiego
98 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia tytułu "Zasłużony Tarnobrzeżanin"
99 17 maja 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy działającego na terenie Miasta Tarnobrzeg
100 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Kwiatkowskiego
101 18 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
102 19 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Alfreda Freyera - ul.Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Mikołaja Kopernika - ul.Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ul.Kopernika 49 w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Bartosza Głowackiego - ul.Sandomierska 27 w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - ul.Św.Barbary 1B w Tarnobrzegu, Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika - ul.Jachowicza 13 w Tarnobrzegu
103 19 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na " Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2011"na terenie miasta Tarnobrzeg
104 20 maja 2011r. w sprawie przekazania darowizny drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu osiedle Wielowieś
105 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego ITALIAN GROUP Spółka z o.o. w Tarnobrzegu
106 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
107 20 maja 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds.opiniowania wniosków o umarzanie w całości lub części, o odroczenie terminu płatności albo o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
108 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego 33
109 23 maja 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
110 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Tarnobrzegu przy ul.Mickiewicza 5a
111 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
112 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
113 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
114 23 maja 2011r. w sprawie zasad przygotowania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień
115 23 maja 2011r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 4 poł.w Tarnobrzegu przy PL.B.Głowackiego 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
116 25 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejszą rabatę przyblokową, najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród przy firmie na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2011
117 25 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na najem terenów pod sezonowy punkt  handlowo - usługowy położony nad Jeziorem Machowskim
118 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Dąbrówki
119 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy     ulicy Gwarków
120 27 maja 2011r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu przy ul.Kopernika 49
121 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych Państawa Bogusławy i Józefa Dzwonnik i Państwa Elżbiety i Władysława Lenar
122 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu
123 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
124 1 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień
125 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata      2011-2026
126 3 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola  Nr 17 ul.Orzeszkowej 7 w Tarnobrzegu
127 3 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im.Stanisława Jachowicza  ul.Dekutowskiego 2 w Tarnobrzegu
128 3 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 im.Niezapominajka ul.Por.Jana Tracza w Tarnobrzegu
129 3 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 9 ul.Dekutowskiego 2 w Tarnobrzegu
130 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Alfreda Freyera przy ul.Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu
131 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Mikołaja Kopernika przy ul.Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu
132 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika przy ul.Jachowicza 13 w Tarnobrzegu
133 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul.Św.Barbary 1B w Tarnobrzegu
134 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Bartosza Głowackiego przy ul.Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu
135 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul.Kopernika 49 w Tarnobrzegu
136 6 czerwca 2011r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
137 6 czerwca 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu-Machowie.
138 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ceny budynku /hali/ położonego w Tarnobrzegu obręb Zakrzów
139 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Beaty Łagowskiej zatrudnionej na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg
140 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pana Karola Wąs zatrudnionego na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg
141 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Katarzyny Wrony zatrudnionej na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg
142 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Renaty Zdyrskiej zatrudnionej na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg
143 7 czerwca 2011r. w sprawie  powołania komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  dla pracownika Pana Wojciecha Malickiego zatrudnionego  na stanowisku Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta  Urzędu  Miasta Tarnobrzeg
144 7 czerwca 2011r. w sprawie  powołania komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  dla pracownika Pani Anny Czaplińskiej zatrudnionej na stanowisku Naczelnika Wydziału Edykacji,Zdrowia,Kultury i Sportu Urzędu  Miasta Tarnobrzeg
145 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji należności w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzedzie Miasta Tarnobrzeg
146 7 czerwca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miasta Tarnobrzeg
147 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
148 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
149 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.-"Wyprawka szkolna"w roku szkolnym 2011/2012
150 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im.Stanisława Jachowicza ul.Dekutowskiego 2 w Tarnobrzegu
151 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 9 im.Stanisława Jachowicza ul.Dekutowskiego 4 w Tarnobrzegu
152 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 17 im.Stanisława Jachowicza ul.Orzeszkowej 7 w Tarnobrzegu
153 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 im.Niezapominajka -ul.Por.Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu
154 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Targowej
155 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego 33
156 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
157 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
158 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika, ul.Jachowicza 13 w Tarnobrzegu
159 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr  2 im. Bartosza Głowackiego, ul.Sandomierska 27  w Tarnobrzegu
160 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Mikołaja Kopernika ,ul.Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu
161 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Alfreda Freyera,ul.Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu
162 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.gen.Władysława Sikorskiego,ul.Św.Barbary 1B w Tarnobrzegu 
163 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul.Kopernika 29 w Tarnobrzegu
164 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Irminy Wójcik-Gronczewskiej - nauczyciela kontraktowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu,ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
165 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Niestorowicz - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
166 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Sobowiec - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
167 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała Kownackiego - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
168 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Staszczak - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
169 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Młodawskiej - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
170 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała Stępnia - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
171 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Majer-Bobruś - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
172 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Stelmach - nauczyciela kontraktowego Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
173 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Bilskiej - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
174 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Stępak - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
175 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Paduch - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
176 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dominiki Ślęzak - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
177 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Pakos - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół  w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
178 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Leśniak - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
179 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Tworek - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
180 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Gospodarczyk - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
181 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marioli Świąder - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
182 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok
183 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -Tarnobrzeski Dom Kultury za 2010 rok
184 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega za 2010 rok
185 29 czerwca 2011r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych 
186 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy,najpiękniejszą rabatę przyblokową,najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród przy firmie na terenie miasta Tarnobrzeg w roku 2011
187 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Stefaniak -nauczyciela Kontraktowego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
188 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura Maciąg -nauczyciela Kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
189 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
190 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
191 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata      2011-2026
192 5 lipca 2011r. w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.1-go Maja 11 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie
193 13 lipca 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
194 14 lipca 2011r. w  sprawie  powołania Zespołu do spraw opracowania, koordynowania i zarządzania Programem  Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzeg  na lata            2011-2015
195 14 lipca 2011r. w sprawie powołania osób do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu
196 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu, na kadencję 2011-2013 r.
197 19 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji ds.Jeziora Tarnobrzeskiego,określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zasad jej działania
198 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
199 22 lipca 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg oraz określenia zakresu jej działania
200 22 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Rady Miasta ,Komisji Rady i jednostek pomocniczych w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
201 25 lipca 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 168/08 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 07.11.2008r.w sprawie: Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
202 25 lipca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Miasta Tarnobrzeg
203 25 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.organizacji robót w pasie drogowym w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
204 25 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu
205 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Targowej
206 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Targowej
207 27 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010rok Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu   ul.Targowa 4
208 27 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Specjalisycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Tarnobrzegu ul.Mickiewicza 34
209 27 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu ul.Mickiewicza 34
210 27 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu ul.Dekutowskiego 20
211 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 poł.w Tarnobrzegu przy Pl.B.Głowackiego 17 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
212 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
213 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
214 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
215 1 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzeg
216 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 poł.w Tarnobrzegu przy PL.B.Głowackiego 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
217 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Brzozowej i ul.Dębowej os.Piastów
218 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds.szacowania szkód poniesionych przez nawalny deszcz w miesiącu lipcu w infrastrukturze komunalnej i budynkach mieszkalnych
219 2 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach administracjnych Urzędu Miasta Tarnobrzeg zlokalizowanych w Tarnobrzegu przy ulicy Kościuszki 32 i Mickiewicza 7
220 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
221 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na2011 rok
222 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Alfreda Freyera przy ul.Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu
223 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika przy ul.Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu
224 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Przedszkola Nr 17 przy ul.Orzeszkowej 7 w Tarnobrzegu
225 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 9 przy ul.Dekutowskiego 4 w Tarnobrzegu
226 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Przedszkola Nr 4 im.Niezapominajka przy ul.Por.Jana Tracza 2  w Tarnobrzegu
227 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Przedszkola Nr 3 im.Stanisława Jachowicza przy Dekutowskiego 2 w Tarnobrzegu  
228 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika przy ul.Jachowicza 13 w Tarnobrzegu
229 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul.Kopernika 49 w Tarnobrzegu
230 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Bartosza Głowackiego przy ul.Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu
231 2 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Władysława Sikorskiego przy ul.Św.Barbary 1B w Tarnobrzegu
232 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
233 5 sierpnia 2011r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów zwanego "urzędnikiem wyborczym"
234 5 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu    ul.Przy Zalewie
235 5 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Broniewskiego
236 8 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.organizacji robót w pasie drogowym w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
237 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
238 8 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Mickiewicza 38
239 19 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu w 2011 r.
240 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Targowej 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie
241 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej obręb Zakrzów
242 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
243 23 sierpnia 2011r. w sprawie przedłożenia  informacji o przebiegu  wykonania  budżetu oraz o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej  Miasta Tarnobrzeg za I półrocze 2011 r.
244 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
245 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
246 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
247 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Miasta Tarnobrzeg oraz jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tarnobrzeg
248 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Sienkiewicza 67 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie
249 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS
250 25 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.Jeziora Tarnobrzeskiego, określenia zasad powołania członków oraz ustalenia zakresu jej działania
251 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych  obwieszczeń  wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych na słupach  ogłoszeniowych  na terenie Miasta Tarrnobrzeg dla  przeprowadzenia wyborów do Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na  9 pażdziernika 2011r.
252 26 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania darowizny drzewa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ocice w Tarnobrzegu
253 26 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania darowizny drzewa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wielowieś w Tarnobrzegu
254 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
255 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Dąbrówki
256 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Jaworowej
257 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Dąbrówki
258 31sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu ul.Kossaka 1
259 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji "Przyjazny Tarnobrzeg", określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania
260 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 2
261 2 września 2011r. w sprawie ustalenia ceny budynku /hali/ położonego w Tarnobrzegu obręb Zakrzów
262 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
263 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
264 2 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń zlokalizowanych na terenie obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Tarnobrzeg
265 5 września 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
266 5 września 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 6
267 9 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół,przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności
268 9 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami , których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg w sprawie podziału osiedla Dzików, utworzenia osiedli Dzików i Podłęże , nadania statutów oraz o zmianie niektórych uchwał
269 9 września 2011r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnnego ds.obsługi informatycznej
270 12 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
271 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
272 12 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Kossaka 1 w Tarnobrzegu
273 13 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.Jeziora Tarnobrzeskiego, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania
274 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
275 13 września 2011r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Tarnobrzeg
276 14 września 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tarnobrzegu
277 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
278 14 września 2011r. w sprawie powołania Komisji ds.opiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tarnobrzeg dla nauczycieli publicznych szkół,przedszkoli i placówek oświatowych w Tarnobrzegu
279 14 września 2011r. w sprawie uczestnictwa w wojewódzkim ćwiczeniu kompleksowym pk.BIESZCZADY 2011,połączonym z udziałem w wieloszczeblowym ćwiczeniu taktycznym Szefa Inspektoratu Wsparcia pk.Solina 11
280 14 września 2011r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta Tarnobrzeg
281 14 września 2011r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Prezydenta Miasta Tarnobrzeg w czasie wprowadzenia wyższych stanów gotowaści obronnej państwa
282 14 września 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
283 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
284 20 września 2011r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Programu Współpracy Miasta Tarnobrzeg z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r.
285 20 września 2011r w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Sandomierskiej
286 20 września 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszow
287 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
288 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
289 21 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
290 21 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Tarnobrzeg
291 21 września 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.w Tarnobrzegu obręb Nagnajów
292 21 września 2011r. w sprawie ustalenia terminu trwania prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Tarnobrzegu przy ul.Kochanowskiego 2
293 21 września 2011r. w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu os.Przywiśle
294 21 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg
295 22 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagrodzania pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg zatrudnionych na podstawie umów o pracę
296 23 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "Budowa zintegrowanego systemu zarzadzania gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacjii o terenie GIS"
297 26 września 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów
298 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
299 28 września 2011r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowej gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów przy ul.Michała Pazia stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod usługi publiczne i komercyjne
300 28 września 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu os.Mokrzyszów przy ul.Zamkowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
301 29 września 2011r.     w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej  w Tarnobrzegu
302 29 września 2011r. w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.1-go Maja 11 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie
303 29 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr 14
304 30 września 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu
305 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011rok
306 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
307 30 września 2011r.   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata   2011-2026
308 3 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej połozonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś przy ul.Lądowisko Jana Pawła II stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
309 3 października 2011r. w sprawie powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu
310 3 października 2011r. w sprawie powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Tarnobrzegu
311 3 października 2011r. w sprawie powołania kierownika Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
312 4 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.Jeziora Tarnobrzeskiego,określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu jej działania
313 5 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Siarkowiec" w Tarnobrzegu
314 5 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częsciach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Moniuszki 17
315 7 października 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi geodezyjnej w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
316 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
317 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
318 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
319 13 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego treningu SWA
320 13 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Kwiatkowskiego
321 14 pażdziernika 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul.Piłsudskiego
322 14 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice
323 18 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowdzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu os. Miechocin.
324 18 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
325 20 października 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu przy ul. Kossaka 1.
326 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
327 25 października 2011r. w sprawie korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu.
328 25 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg. 
329 25 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.
330 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
331 28 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonej w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działąjące w celu osiągnięcia zysku.
332 31 pażdziernika 2011r. w sprawie zmian  w budżecie na 2011 rok
333 2 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł.w Tarnobrzegu przy ul.Mickiewicza 5
334 2 listopada 2011r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie miasta Tarnobrzeg
335 2 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
336 2 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
337 2 listopada 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej poł.w Tarnobrzegu obręb Kajmów
338 2 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne
339 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
340 7 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Jachorek - nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
341 7 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kochanek - nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica w Tarnobrzegu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
342 8 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej inwestycji,przewidzianych do realizacji przez Gminę Tarnobrzeg
343 8 listopada 2011r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości poł. w Tarnobrzegu obręb 0012
344 10 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
345 14 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Agnieszki Korczak zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds.obsługi Rady Miasta,Komisji Rady i jednostek pomocniczych w Biurze Rady Miasta Tarnobrzeg
346 14 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Magdaleny Walkiewicz zatrudnionej na stanowisku inspektora ds.organizacji robót w pasie drogowym w Wydziale Architektury,Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzeg
347 14 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Pani Agnieszki Straburzyńskiej zatrudnionej na stanowisku inspektora ds.zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
348 15 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
349 15 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 - 2026
350 15 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
351 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
352 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
353 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
354 18 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i zatwierdzenia jej regulaminu
355 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
356 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
357 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
358 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
359 23 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy wystrój swiąteczny budynków użyteczności publicznej,witryn sklepowych oraz posesji prywatnych"
360 25 listopada 2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert,ogłoszonym 28 października 2011 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Kultury",określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
361 30 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie o udzielenie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych,na realizację w 2012 roku zadania publicznego "Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzeg"
362 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
363 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
364 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Skarbka
365 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Gazowej
366 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Piłsudskiego
367 6 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
368 7 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wystrój świąteczny osiedli miasta Tarnobrzeg wykonany przez Radę Osiedla w roku 2011
369 8 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
370 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
371 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
372 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania darowizny drzewa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zakrzów w Tarnobrzegu
373 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Stowarzyszenia Esteka - Organizacja Pożytku Publicznego
374 13 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
375 13 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabory na wolne stanowisko urzędnicze do spraw finansów oświatowych w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Urzędzie do spraw finansów oświatowych w Wydziale Edukacji ,Zdrowia,Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
376 13 grudnia 2011r.   w sprawie powołania komisji egzaminacyjej w zakresie transportu drogowego taksówką
377 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
378 15 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji i przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu w Rzeszowie dotacji na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych ,na realizację w 2012 roku zadania publicznego "Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Tarnobrzeg"
379 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
380 19 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
381 20 grudnia 2011r. w sprawie przekazania darowizny drewna na rzecz Osiedlowego Klubu Sportowego "Iskra"w Sobowie
382 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac wykonywanych w ramach umowy na oczyszczanie rowów melioracyjnych i odbudowę przepustów w mieście Tarnobrzeg
383 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu
384 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
385 21 grudnia 2011r. w sprawie wniesienia nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul.Litewskiej w formie aportu na rzecz Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnobrzegu
386 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
387 29 gudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Tarnobrzegu
388 29 grudnia 2011r. w sprawie zatrudniania ,zakresu zadań oraz zasad wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
389 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzeg
390 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania kierownika Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
391 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu
392 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu
393 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu  Miasta Tarnobrzeg
394 30 grudnia 2011r.  w sprawie określenia  wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych  w budynkach  położonych w Tarnobrzegu przy ul.1-go Maja 11, ul.Targowej 5, ul.Sienkiewicza 67  stanowiących własność miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu i w budynku przy ul.1-go Maja 1 stanowiącym własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonych na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej i  specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz  działalności usługowej na rzecz działalności  medycznej
395 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
396 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
397 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
398 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
399 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata      2011-2026
400 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu